Inne

Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego

 • Zofia
 • Kategoria: Inne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO Z DOSTĘPEM DO INTERNETU W MOSIŃSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MOSINIE

 Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2018 r. na podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie.

 §1.

Zasady korzystania

 1. Z punktu dostępu do Internetu może korzystać bezpłatnie każdy użytkownik w godzinach otwarcia biblioteki ze wsparciem oraz pod nadzorem bibliotekarza. Użytkownik w rozumieniu niniejszego regulaminu to wyłącznie zarejestrowany czytelnik posiadający aktualną kartę biblioteczną.
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem pracy zapoznaje się z niniejszym regulaminem, którego znajomość potwierdza wpisem do Rejestru użytkowników, podając swoje imię i nazwisko oraz godzinę rozpoczęcia sesji.
 3. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych, niezbędnych w procesie kształcenia i uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.
 4. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. Bibliotekarz jest uprawniony do zbierania danych osobowych użytkownika w celach statystycznych.
 5. Użytkownik może korzystać z własnego sprzętu komputerowego, jednak bez możliwości podłączenia się do sieci informatycznej biblioteki.
 6. Przed zakończeniem sesji użytkownik komputera może zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane oraz przesłać je na swoje konto poczty internetowej. Informacje nie zapisane lub zapisane na twardym dysku zostaną wykasowane. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.

 §2.

Ograniczenia

 1. Osoba korzystająca ze stanowiska ponosi pełną odpowiedzialność za działania, których skutkiem jest naruszenie obowiązującego prawa (np. wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych, uzyskanie lub próba uzyskania nieuprawnionego dostępu do serwisów w sieci internetowej i sieci biblioteki, wysyłanie spamu, korzystanie ze stron zawierających pornografię lub sceny drastyczne, propagujące przemoc itp.).
 2. Nie zezwala się użytkownikom na wprowadzanie jakichkolwiek zmian w sprzęcie i oprogramowaniu, a szczególnie na samodzielne przemieszczanie sprzętu, zmiany konfiguracji oraz dokonywania samodzielnych napraw. Nie wolno uruchamiać ani instalować żadnych programów, aplikacji czy też przeglądarek. Zabrania się również odtwarzania plików z własnych nośników danych.

§3.

Odpowiedzialność użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze sprzętu komputerowego zgodnie z udzielonymi wskazaniami, chronić go przed uszkodzeniem. W razie umyślnego zniszczenia lub uszkodzenia do pokrycia wszelkich kosztów związanych z usuwaniem uszkodzeń sprzętu i oprogramowania wynikających z jego winy.
 2. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania Osobom nie stosującym się do powyższego Regulaminu zostanie odebrane prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego i Internetu.
 3. Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu należy do kompetencji Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej.

 

 

Polityka prywatności www.bibliotekamosina.pl & Informacja o plikach cookies

 • tomek
 • Kategoria: Inne

Polityka prywatności www.bibliotekamosina.pl


1. Operatorem Serwisu www.bibliotekamosina.pl jest Mosińska Biblioteka Publiczna, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina, NIP: 777-14-04-259. 

2. Mosińska Biblioteka Publiczna z dniem 23.11.2012 roku wprowadziła Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z wytycznymi Generalnego Inspektora Przetwarzania Danych Osobowych.
3. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").
4. Informacje w formularzach:
a) Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
b) Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
c) Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.
d) Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu obsługi zgłoszenia serwisowego.


CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki „cookies” to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu, na którym przeglądane są strony internetowe.

Pozwalają zapamiętać informacje przesyłane między stroną WWW a przeglądarką. Dzięki nim możliwe jest zapamiętywanie konkretnych ustawień stron, obsługa liczników odwiedzin i innych czysto statystycznych danych, zapamiętywanie wybranej przez Użytkownika wersji językowej strony czy też utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu, bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła. Dobrze skonfigurowane pliki „cookies” są bezpieczne i pozwalają na odczyt informacji tylko przez serwer, który go utworzył.

JAK DZIAŁAMY?

Zapamiętywanie informacji przesyłanych w plikach „cookies” nie jest w żaden sposób związane z gromadzeniem danych osobowych lub innych poufnych informacji. Strona Forni Rossi nie zbiera automatycznie żadnych informacji, poza tymi, które zawierają się w plikach „cookies”.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

Wejdź w sekcję „Pomoc” w menu swojej przeglądarki internetowej.

Klauzula informacyjna

 • tomek
 • Kategoria: Inne

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mosińska Biblioteka Publiczna, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

a) realizacji zadań wynikających ze statutu Mosińskiej Biblioteki Publicznej

b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Mosińskiej Bibliotece Publicznej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

c) realizacji działań promocyjnych Mosińskiej Biblioteki Publicznej

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Mosińską Biblioteką Publiczną przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki,

c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,

e) do przenoszenia danych,

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Mosińska Biblioteka Publiczna jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Regulamin

 • ania
 • Kategoria: Inne

REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW
MOSIŃSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOSINIE


§ 1

Postanowienia ogólne

Regulamin określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie, zwanej dalej „Biblioteką”.

 • Zbiory Biblioteki udostępniane są na zewnątrz i na miejscu w Bibliotece w Mosinie, tzn. w Wypożyczalni dla dorosłych i Oddziale dla dzieci; oraz w pięciu filiach wiejskich: w Czapurach, Daszewicach, Krosinku, Pecnej i Rogalinku.
 • Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.

§ 2

Prawo korzystania

 1. W Bibliotece obowiązuje system elektronicznej rejestracji czytelników.
 2. Z Biblioteki mogą korzystać osoby zamieszkałe na terenie miasta i gminy Mosina.
 3. Pozostałe osoby prawo do korzystania z wypożyczeń uzyskują po opłaceniu kaucji zwrotnej w wysokości 80 zł. Podstawa prawna: Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 roku, art. 14, ust. 2, pkt 3. Odstępstwa od tego punktu mogą nastąpić jedynie w szczególnych wypadkach, po uprzednim napisaniu pisma z prośbą o zwolnienie z kaucji wraz z zawartą w piśmie motywacją.
 4. Osoby pełnoletnie przy zapisie zobowiązane są do:
 • okazania dowodu tożsamości,
 • czytelnego wypełnienia Zobowiązania czytelniczego i złożenia na niej podpisu potwierdzającego zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu Bibliotekioraz potwierdzającego zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów statystycznych Biblioteki oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek.
 1. W czasie rejestracji zakładane jest konto, które upoważnia czytelnika do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w Bibliotece i jej wszystkich Filiach.
 2. Konto czytelnika jest aktualne przez jeden rok kalendarzowy i podlega corocznemu przerejestrowaniu.
 3. Do konta wydawana jest Karta czytelnika. Jednorazowa opłata za wydanie Karty wynosi 5 zł. Dla osób z Kartą Dużej Rodziny - 2 zł 50 groszy.
 4. W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia Karty czytelnika czytelnikowi przysługuje nowa Karta z opłatą jak w ust.7.
 5. Za czytelników niepełnoletnich odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 6. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie nazwiska lub stałego miejsca zamieszkania.

§ 3

Wypożyczanie

 1. W Bibliotece obowiązuje system elektronicznej rejestracji wypożyczeń i zwrotów.
 2. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 10 książek lub innych materiałów bibliotecznych (licząc łącznie Bibliotekę i Filie), w uzasadnionych przypadkach liczba może być zwiększona.
 3. Wypożyczenia dokonuje się na okres nie dłuższy niż 35 dni.
 4. Biblioteka może prolongować książki, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.
 5. Czytelnik ma dwukrotną możliwość, logując się do katalogu on-line Biblioteki, samodzielnej prolongaty na 7 dni (razem 14 dni) wypożyczonych książek, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prolongata jest możliwa przed upływem terminu zwrotu.
 6. Trzy dni przed upływem terminu zwrotu wypożyczonych książek czytelnik może otrzymać przypomnienie mailowe.
 7. W przypadku nie zwrócenia w terminie wypożyczonych książek czytelnik otrzymuje upomnienie mailowe, telefoniczne lub pisemne. W wypadku pisemnego monitu czytelnik pokrywa koszt wysłania wiadomości.
 8. W przypadku przetrzymania materiałów Biblioteka nalicza karę w wysokości 50 groszy tygodniowo za każdą książkę. Naliczone opłaty mogą być anulowane w uzasadnionych wypadkach wyłącznie na pisemną prośbę do Dyrektora Biblioteki.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach bibliotece przysługuje prawo żądania zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (lektury, podręczniki, nowości…).
 10. Czytelnik, który zalega z terminowym zwrotem książek w jednej placówce, nie będzie mógł dokonywać wypożyczeń we wszystkich pozostałych placówkach.
 11. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może zamówić książki aktualnie wypożyczone. 
 12. Zarezerwowane materiały o statusie „do odbioru” czytelnik powinien odebrać w terminie 7 dni.
 13. Rezerwacja po upływie 7 dni jest anulowana.
 14. Przy wyszukiwaniu książek na półkach należy posługiwać się zakładką – linijką. Zakładki znajdują się na stoliku ze zwrotami książek.
 15. Niepełnoletni czytelnicy mogą wypożyczać książki dla dorosłych tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 16. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, przy korzystaniu z katalogów, itp.

§ 4

Wypożyczanie międzybiblioteczne

 1. Koszty przesyłki materiałów bibliotecznych zamówionych z innych bibliotek ponosi czytelnik.
 2. Biblioteka, która zamawia nasze materiały biblioteczne, pokrywa koszty przesyłki.
 3. Okres wypożyczenia określa biblioteka wypożyczająca.

§ 5

Usługi internetowe

 1. Każdy czytelnik do konta założonego w Bibliotece zyskuje dostęp z katalogu on-line.
 2. Korzystając ze zdalnego dostępu do konta, czytelnik może rezerwować książki, zamawiać aktualnie wypożyczone pozycje, sprawdzać termin zwrotu, usuwać złożone zamówienia, przeglądać historię wypożyczonych materiałów i uzyskać informacje o książkach zarezerwowanych dla siebie.

§ 6

Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książek

 1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki lub udostępnionych materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik, który jest zobowiązany odkupić ten sam tytuł.
 2. W przypadku, gdy odkupienie jest niemożliwe, czytelnik powinien zwrócić:
 • w przypadku książki beletrystycznej 2-krotną aktualną wartość rynkową,
 • w przypadku książki popularno-naukowej 3-krotną aktualną wartość rynkową. 
 1. W wyjątkowych przypadkach czytelnik może, w porozumieniu z bibliotekarzem, dostarczyć w miejsce zagubionej lub zniszczonej książki inną o równej wartości i podobnej treści przydatną w bibliotece.
 2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego z tomów dzieła wielotomowego, czytelnik ponosi odpowiedzialność za całość dzieła.

§ 7

Korzystanie z Kącika Czytelniczego

 1. Na miejscu ze zbiorów czytelni mogą korzystać wszyscy czytelnicy i mieszkańcy miasta, gminy i okolicy.
 2. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza i na ściśle określony czas, pozycje z księgozbioru podręcznego można wypożyczyć do domu po uprzednim ich odnotowaniu przez bibliotekarza.
 4. Czytelnik posiada swobodny dostęp do czasopism bieżących, z których może korzystać na miejscu i wypożyczyć do domu.
 5. Dzienniki z dnia bieżącego są dostępne tylko na miejscu.

§ 8

Dostęp do Internetu

 1. W czytelni w Mosinie i Filiach można bezpłatnie korzystać z Internetu na zasadach określonych w Regulaminie korzystania ze stanowiska komputerowego.
 2. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelników przy komputerze.

§ 9

Ochrona danych osobowych

 1. Czytelnik wyrażający wolę korzystania ze zbiorów biblioteki zgadza się na przetwarzanie przez Mosińską Bibliotekę Publiczną jego danych osobowych.
 2. Czytelnik zastrzega sobie prawo do ich sprawdzenia i poprawienia.
 3. Czytelnik wyrażający wolę założenia indywidualnego konta internetowego zgadza się na przetwarzanie przez Mosińską Bibliotekę Publiczną i jej Filie jego danych osobowych i na otrzymywanie informacji mailowych, dotyczących wypożyczonych, rezerwowanych lub zamawianych pozycji.
 4. Dane osobowe Czytelnika są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych Biblioteki oraz w sprawach związanych z obsługą biblioteczną i ze zwrotem wypożyczonych książek.
 5. Czytelnik ma prawo zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w sytuacji wykorzystywania ich w innym celu niż te ujęte w ust. 4.

§ 10

Przepisy porządkowe

 1. Dzieci do lat sześciu mogą przebywać w Bibliotece tylko w obecności osób starszych, które ponoszą za nie odpowiedzialność.
 2. W Bibliotece nie mogą przebywać osoby w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
 3. Za mienie prywatne użytkownika Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Użytkownik ma prawo do złożenia pisemnego zażalenia względnie życzenia.
 5. Korzystanie na terenie biblioteki z własnego przenośnego komputera (laptopa) może odbywać się za wiedzą i zgodą bibliotekarza.
 6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną kradzież, uszkodzenie komputera lub utratę danych związanych z korzystaniem z komputera (laptopa) na terenie Biblioteki.
 7. Użytkownik nie może skanować na własnym sprzęcie udostępnianych w bibliotece zbiorów bibliotecznych.
 8. Użytkownik nie ma prawa podłączać własnych urządzeń przenośnych, np. pendrive’a, do komputerów bibliotecznych.

 § 11

Postanowienia końcowe

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z zasobów Biblioteki.
 2. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki na uzasadniony wniosek bibliotekarzy.
 3. Rozstrzyganie problemów szczegółowych, nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, należy do kompetencji Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2018 r. na podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie.

 

 

Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego

 • ania
 • Kategoria: Inne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO Z DOSTĘPEM DO INTERNETU  W MOSIŃSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MOSINIE

 Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2018 r. na podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie.

 §1.

Zasady korzystania

 1. Z punktu dostępu do Internetu może korzystać bezpłatnie każdy użytkownik w godzinach otwarcia biblioteki ze wsparciem oraz pod nadzorem bibliotekarza. Użytkownik w rozumieniu niniejszego regulaminu to wyłącznie zarejestrowany czytelnik posiadający aktualną kartę biblioteczną.
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem pracy zapoznaje się z niniejszym regulaminem, którego znajomość potwierdza wpisem do Rejestru użytkowników, podając swoje imię i nazwisko oraz godzinę rozpoczęcia sesji.
 3. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych, niezbędnych w procesie kształcenia i uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.
 4. Bibliotekarz, jeśli to możliwe, udziela pomocy osobom korzystającym z Punktu dostępu w zakresie porad umożliwiających wyszukanie informacji poprzez Internet.
 5. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. Bibliotekarz jest uprawniony do zbierania w celach statystycznych danych dotyczących: wieku, wykształcenia osoby korzystającej z Internetu, rodzaju informacji i usług stanowiących przedmiot jego zainteresowania.
 6. Użytkownik może korzystać z własnego sprzętu komputerowego, jednak bez możliwości podłączenia się do sieci informatycznej biblioteki.
 7. Przed zakończeniem sesji użytkownik komputera może zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane oraz przesłać je na swoje konto poczty internetowej. Informacje nie zapisane lub zapisane na twardym dysku zostaną wykasowane. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.

 §2.

Ograniczenia

 1. Osoba korzystająca ze stanowiska ponosi pełną odpowiedzialność za działania, których skutkiem jest naruszenie obowiązującego prawa (np. wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych, uzyskanie lub próba uzyskania nieuprawnionego dostępu do serwisów w sieci internetowej i sieci biblioteki, wysyłanie spamu, korzystanie ze stron zawierających pornografię lub sceny drastyczne, propagujące przemoc itp.).
 2. Zabrania się wykorzystywania komputera do gier i zabaw. Obowiązuje zakaz korzystania z programów i usług służących komunikacji, np. czatów, gadu-gadu, wysyłania smsów, kartek internetowych.
 3. Nie zezwala się użytkownikom na wprowadzanie jakichkolwiek zmian w sprzęcie i oprogramowaniu, a szczególnie na samodzielne przemieszczanie sprzętu, zmiany konfiguracji oraz dokonywania samodzielnych napraw. Nie wolno uruchamiać ani instalować żadnych programów, aplikacji czy też przeglądarek. Zabrania się również odtwarzania plików z własnych nośników danych.

§3.

Odpowiedzialność użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze sprzętu komputerowego zgodnie z udzielonymi wskazaniami, chronić go przed uszkodzeniem. W razie umyślnego zniszczenia lub uszkodzenia do pokrycia wszelkich kosztów związanych z usuwaniem uszkodzeń sprzętu i oprogramowania wynikających z jego winy.
 2. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad Regulaminu. W przypadku stwierdzenia naruszenia tych zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 4. Osobom nie stosującym się do powyższego Regulaminu zostanie odebrane prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego i Internetu.
 5. Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu należy do kompetencji Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej.

 

 

Informacje praktyczne

 • tomek
 • Kategoria: Inne
 • Z Biblioteki mogą korzystać osoby zamieszkałe na terenie miasta i gminy Mosina.
 • Wydanie karty czytelnika kosztuje 5 zł. Dla osób z Kartą Dużej Rodziny - 2 zł 50 groszy.
 • Wydanie duplikatu zagubionej karty czytelnika kosztuje 5 zł.
 • W czasie rejestracji zakładane jest konto, które upoważnia czytelnika do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w Bibliotece i jej wszystkich Filiach.
 • Za czytelników niepełnoletnich odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 • Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 10 książek lub innych materiałów bibliotecznych (licząc łącznie Bibliotekę i Filie), w uzasadnionych przypadkach liczba może być zwiększona.
 • Korzystając ze zdalnego dostępu do konta, czytelnik może rezerwować książki, zamawiać aktualnie wypożyczone pozycje, sprawdzać termin zwrotu, usuwać złożone zamówienia, przeglądać historię wypożyczonych materiałów i uzyskać informacje o książkach zarezerwowanych dla siebie.
 • Wypożyczenia dokonuje się na okres nie dłuższy niż 35 dni. Nowości i lektury szkolne na okres 14 dni.
 • Biblioteka może prolongować książki, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.
 • Czytelnik ma dwukrotną możliwość, logując się do katalogu on-line Biblioteki, samodzielnej prolongaty na 7 dni (razem 14 dni) wypożyczonych książek, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prolongata jest możliwa przed upływem terminu zwrotu.
 • Zarezerwowane materiały o statusie „do odbioru” czytelnik powinien odebrać w terminie 7 dni.
 • W przypadku przetrzymania materiałów Biblioteka nalicza karę w wysokości 50 groszy tygodniowo za każdą książkę. Naliczone opłaty mogą być anulowane w uzasadnionych wypadkach wyłącznie na pisemną prośbę do Dyrektora Biblioteki.
 • Użytkownik nie ma prawa podłączać własnych urządzeń przenośnych, np. pendrive’a, do komputerów bibliotecznych.

Czapury

 • tomek
 • Kategoria: Inne

Filia w Czapurach: Beata Tomczak / szczegóły kontaktowe


Wieś sołecka, (2039 mieszkańców - stan na 31.12.2014 r.), położona na prawym brzegu Warty, ok. 9 km na północny wschód od Mosiny. Najstarszą wzmiankę o Czapurach zawiera dokument z 1386 r. – były wówczas własnością szlachecką. Od poł. XV wieku do rozbiorów miejscowość była własnością klasztorną. W XVI w. wieś opustoszała. W roku 1745 założono na jej terenie osadę olenderską.

Filia w Czapurach – działa od lipca 2010 r. przeniesiona z miejscowości Wiórek, (12 000 woluminów księgozbioru), powstała w 1964 r., mieści się w budynku świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej – ul. Poznańska 78. 

Biblioteka prowadzi zajęcia z młodzieżą, dyskusje nad książką i lekcje biblioteczne.

Lokalizacja

Daszewice

 • tomek
 • Kategoria: Inne

Filia w Daszewicach: Bernadeta Alankiewicz / szczegóły kontaktowe

Wieś sołecka, (1695 mieszkańców - stan na 31.12.2014 r.), położona ok. 10 km na północny wschód od Mosiny. Pierwsza wzmianka o istnieniu wsi pochodzi z 1316 r., stanowiła ona własność szlachecką. W styczniu 1945 r. wieś była widownią walk oddziałów pancernych Armii Czerwonej z jednostkami Wehrmachtu, broniącymi lotniska wojskowego w Krzesinach. Na dwóch posesjach znajdują się budynki pochodzące z ostatniego dwudziestopięciolecia XIX w. Do 1987 r. w Daszewicach znajdował się zabytkowy wiatrak - koźlak z tego samego okresu.  W ostatnich latach znacznie rozwinęło się budownictwo willowe, głównie przy udziale mieszkańców Poznania.

Filia w Daszewicach, (9 000 woluminy księgozbioru), powstała w 1976 r., mieściła się w różnych miejscach na terenie wsi. Od 1996 r. znalazła samodzielne pomieszczenie w nowej szkole.

Biblioteka prowadzi zajęcia z dziećmi, konkursy, lekcje biblioteczne i dyskusje nad książką.

Lokalizacja

Krosinko

 • tomek
 • Kategoria: Inne

 


Wieś sołecka, (835 mieszkańców - stan na 31.12.2014 r.), położona na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego ok. 3 km na południowy zachód od Mosiny. 

Krosinko powstało w 1744 r. jako wieś olęderska. Nazywana była wówczas Krosińskie Olędry. We wsi zachowało się kilka starych domów pochodzących przeważnie ze schyłku XIX stulecia. Najstarszymi budynkami są dom mieszkalny i stodoła z 1816 r. Wśród zabudowy wyróżnia się częściowo szachulcowy budynek szkoły podstawowej "Pod Lipami" z 1909 r. W okresie międzywojennym z uwagi na krajobrazowe i turystyczne walory okolicy próbowano uczynić Krosinko wsią wypoczynkowo-uzdrowiskową, (Ludwikowo). Z nowych budowli na uwagę zasługuje dom kultury, "Nowoczesna Gospodyni", wzniesiony w latach 1983-1987. We wsi znajdują się liczne nowe domy willowe.

Filia w Krosinku, (11 000 woluminy księgozbioru), powstała w 1964 r. Od roku 1987 mieści się w budynku "Nowoczesnej Gospodyni".

Biblioteka prowadzi zajęcia z dziećmi, klub językowy, dyskusje nad książką, ogłasza konkursy plastyczne i fotograficzne.

Lokalizacja

Więcej artykułów…

 1. Pecna
 2. Rogalinek
 3. Godziny otwarcia