Ogłoszenie o naborze na stanowiska bibliotekarskie

 • Kategoria: Aktualności

Dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie ogłasza nabór na stanowiska: młodszy bibliotekarz/bibliotekarz. Miejsce pracy: Mosińska Biblioteka Publiczna w Mosinie

Ilość stanowisk pracy: 2

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 2. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

  Zatrudnienie: od 1 marca 2019 na podstawie umowy o pracę

  Wymagania niezbędne:

   

  • Obywatelstwo polskie;
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • Nieposzlakowana opinia;
  • Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • Wysoka kultura osobista;
  • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
  • Wykształcenie średnie/wyższe o kierunku bibliotekarskim lub wyższe humanistyczne;
  • Ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej;
  • Dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
  • Zdolności animacyjne

   Wymagania dodatkowe:

    

   • Mile widziana znajomość i doświadczenie w obsłudze programu bibliotecznego SOWA SQL Standard;
   • Dobra organizacja pracy;
   • Kreatywność, samodzielność, terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania;
   • Doświadczenie zawodowe;
   • Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
   • Zaangażowanie w rozwój biblioteki oraz jej godne reprezentowanie;
   • Mile widziane doświadczenie w pisaniu projektów.

    

   Zakres podstawowych czynności:

   • Sprawne pełnienie usług w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych;
   • Obsługa programu bibliotecznego SOWA SQL Standard;
   • Udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej;
   • Organizowanie i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych mających na celu propagowanie czytelnictwa i animacji środowiska lokalnego;
   • Upowszechnianie czytelnictwa;
   • Udział w skontrum zbiorów;
   • Dbałość o stan powierzonego mienia i estetykę stanowiska pracy;
   • Prowadzenie statystyki i dokumentacji bibliotecznej.

    

   Wymagane dokumenty:

   • Kwestionariusz osobowy;
   • Życiorys (CV);
   • List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;
   • Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie;
   • Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia);
   • Kserokopie/skany świadectw pracy;
   • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku młodszego bibliotekarza;
   • Oświadczenie do rekrutacji bieżącej o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Mosińską Bibliotekę Publiczną w Mosinie, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego” lub oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Mosińską Bibliotekę Publiczną w Mosinie, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Mosińskiej Biblioteki Publicznej”.
   • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

    

   Forma, termin i miejsce składania ofert:

   • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Mosińskiej Bibliotece Publicznej w Mosinie, ul. Dworcowa 4

   Do dnia 18 lutego 2019 r. do godz. 12

   W zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza/bibliotekarza”

    

   • W wyniku analizy otrzymanych dokumentów przez Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie zostanie wytypowania lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu;
   • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
   • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Mosińskiej Biblioteki Publicznej bibliotekamosina.pl oraz w siedzibie biblioteki.
   • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone lub przechowane w celu wykorzystania w kolejnych naborach (w zależności od wyrażonej zgody).
   • Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

    

   Dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej

   Karolina Talarczyk-Wieczorek

    

   Część informacyjna

   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Mosińska Biblioteka Publiczna w Mosinie, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Biblioteki;
   • Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
   • Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody także w kolejnych naborach pracowników do Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
   • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Mosińską Bibliotekę Publiczna. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
   • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem do przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
   • Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Mosińskiej Bibliotece Publicznej.