Oferta pracy

 • Kategoria: Aktualności (dla dorosłych)

DYREKTOR MOSIŃSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO. Wymiar czasu pracy 1/2 etatu.

 1. Wymagania niezbędne:

      Kandydatem na głównego księgowego może być osoba, spełniająca zgodnie z art.54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) następujące wymagania:

 • Posiada obywatelstwo polskie;
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 • Spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 • Posiada znajomość przepisów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz innych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury.

 2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programów SYMFONII: Finanse i księgowość, Środki trwałe, Kadry i płace;
 • znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej;
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
 • umiejętność organizacji pracy.

 3. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenia rachunkowości jednostki;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury;
 • dekretacja dokumentów księgowych;
 • naliczanie wynagrodzeń pracowniczych, zaliczek podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania;
 • przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków przy współpracy z Dyrektorem w trakcie ustalania planu finansowego instytucji kultury;
 • sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora instytucji kultury sprawozdań o realizacji planu finansowego;
 • prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia sprzętu oraz innych wartości rzeczowych środków trwałych, ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury;
 • prowadzenie spraw kadrowych.

 4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys - CV;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe;
 • kserokopie świadectw pracy lub jeżeli stosunek pracy nie został zakończony wymagane jest oświadczenie własne lub zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające staż pracy na stanowisku związanym, z księgowością;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności z zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • podpisana klauzula o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922 t.j.);
 • oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 23.02.2018 r. godz.8.00-15.00 na adres: Mosińska Biblioteka Publiczna w Mosinie,62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego księgowego”.

 

Dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej

      Krystyna Przynoga