NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

DYREKTORKA

MOSIŃSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W MOSINIE UL.DWORCOWA 4

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

WYMIAR CZASU PRACY: 0,5 etatu

1. Wymagania niezbędne:

Kandydatem na głównego księgowego może być osoba, spełniająca zgodnie z art.54 ustawy o

finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) następujące

wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu

terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

4) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia

zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia

podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co

najmniej 6-letnią praktykę w księgowości

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg

rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego

prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

5) posiada znajomość przepisów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawa o finansach

publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o

zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz

innych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość programów SYMFONII: Finanse i księgowość, Środki trwałe, Kadry i płace;

2) znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu

kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej;

3) znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;

4) umiejętność organizacji pracy.

3. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenia rachunkowości jednostki;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury;

3) dekretacja dokumentów księgowych;

4) naliczanie wynagrodzeń pracowniczych, zaliczek podatkowych, składek na ubezpieczenia

społeczne i zdrowotne, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania;

5) przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków przy

współpracy z Dyrektorem w trakcie ustalania planu finansowego instytucji kultury;

6) sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora instytucji kultury

sprawozdań o realizacji planu finansowego;

7) prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia sprzętu oraz innych wartości rzeczowych

środków trwałych, ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8) znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacji i innych

zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji

kultury;

9) prowadzenie spraw kadrowych;

10) prowadzenie PPK;

11) prowadzenie spraw związanych z ZFŚS.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) życiorys - CV;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe;

5) kserokopie świadectw pracy lub jeżeli stosunek pracy nie został zakończony wymagane jest

oświadczenie własne lub zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające staż pracy na

stanowisku związanym, z księgowością;

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni

praw publicznych;

7) oświadczenie o niekaralności z zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem

środkami publicznymi;

8) podpisana klauzula o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922 t.j.);

9) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać/przesłać w terminie do dnia 31.08.2021 r.

godz. 8.00-15.00 na adres:

Mosińska Biblioteka Publiczna w Mosinie, 62-050 Mosina,

ul. Dworcowa 4

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego

księgowego” lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(w tytule maila wpisując „Nabór na stanowisko głównego księgowego”).

Dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej

Karolina Talarczyk-Wieczorek

Niektóre nowości w zbiorach

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony