Nieskategoryzowane - Mosińska Biblioteka Publiczna

Biblioteka Rogalinek - galeria

regały z książkami bibliotecznymi
regały z książkami bibliotecznymi

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mosińska Biblioteka Publiczna, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina
 2. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
  1. realizacji zadań wynikających ze statutu Mosińskiej Biblioteki Publicznej
  2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Mosińskiej Bibliotece Publicznej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  3. realizacji działań promocyjnych Mosińskiej Biblioteki Publicznej
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Mosińską Biblioteką Publiczną przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki,
  3. podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
  4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
  5.  do przenoszenia danych,
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Mosińska Biblioteka Publiczna jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych
 9.  Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Regulamin

Regulamin korzystania ze zbiorów Mosińskiej Biblioteki Publicznej W Mosinie


§ 1

Postanowienia ogólne

Regulamin określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie, zwanej dalej „Biblioteką”.

 • Zbiory Biblioteki udostępniane są na zewnątrz i na miejscu w Bibliotece w Mosinie, tzn. w Wypożyczalni dla dorosłych i Oddziale dla dzieci; oraz w pięciu filiach wiejskich: w Czapurach, Daszewicach, Krosinku, Pecnej i Rogalinku.
 • Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.

§ 2

Prawo korzystania

 1. W Bibliotece obowiązuje system elektronicznej rejestracji czytelników.
 2. Z Biblioteki mogą korzystać osoby zamieszkałe na terenie miasta i gminy Mosina.
 3. Pozostałe osoby prawo do korzystania z wypożyczeń uzyskują po opłaceniu kaucji zwrotnej w wysokości 80 zł. Podstawa prawna: Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 roku, art. 14, ust. 2, pkt 3. Odstępstwa od tego punktu mogą nastąpić jedynie w szczególnych wypadkach, po uprzednim napisaniu pisma z prośbą o zwolnienie z kaucji wraz z zawartą w piśmie motywacją.
 4. Osoby pełnoletnie przy zapisie zobowiązane są do:
 • okazania dowodu tożsamości,
 • czytelnego wypełnienia Zobowiązania czytelniczego i złożenia na niej podpisu potwierdzającego zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu Bibliotekioraz potwierdzającego zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów statystycznych Biblioteki oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek.
 1. W czasie rejestracji zakładane jest konto, które upoważnia czytelnika do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w Bibliotece i jej wszystkich Filiach.
 2. Konto czytelnika jest aktualne przez jeden rok kalendarzowy i podlega corocznemu przerejestrowaniu.
 3. Do konta wydawana jest bezpłatnie Karta czytelnika. 
 4. W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia Karty czytelnika czytelnikowi przysługuje nowa Karta z opłatą 3 złote.
 5. Za czytelników niepełnoletnich odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 6. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie nazwiska lub stałego miejsca zamieszkania.

§ 3

Wypożyczanie

 1. W Bibliotece obowiązuje system elektronicznej rejestracji wypożyczeń i zwrotów.
 2. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 10 książek lub innych materiałów bibliotecznych (licząc łącznie Bibliotekę i Filie), w uzasadnionych przypadkach liczba może być zwiększona.
 3. Wypożyczenia dokonuje się na okres nie dłuższy niż 35 dni.
 4. Biblioteka może prolongować książki, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.
 5. Czytelnik ma dwukrotną możliwość, logując się do katalogu on-line Biblioteki, samodzielnej prolongaty na 7 dni (razem 14 dni) wypożyczonych książek, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prolongata jest możliwa przed upływem terminu zwrotu.
 6. Trzy dni przed upływem terminu zwrotu wypożyczonych książek czytelnik może otrzymać przypomnienie mailowe.
 7. W przypadku nie zwrócenia w terminie wypożyczonych książek czytelnik otrzymuje upomnienie mailowe, telefoniczne lub pisemne. W wypadku pisemnego monitu czytelnik pokrywa koszt wysłania wiadomości.
 8. W przypadku przetrzymania materiałów Biblioteka nalicza karę w wysokości 50 groszy tygodniowo za każdą książkę. Naliczone opłaty mogą być anulowane w uzasadnionych wypadkach wyłącznie na pisemną prośbę do Dyrektora Biblioteki.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach bibliotece przysługuje prawo żądania zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (lektury, podręczniki, nowości…).
 10. Czytelnik, który zalega z terminowym zwrotem książek w jednej placówce, nie będzie mógł dokonywać wypożyczeń we wszystkich pozostałych placówkach.
 11. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może zamówić książki aktualnie wypożyczone. 
 12. Zarezerwowane materiały o statusie „do odbioru” czytelnik powinien odebrać w terminie 7 dni.
 13. Rezerwacja po upływie 7 dni jest anulowana.
 14. Przy wyszukiwaniu książek na półkach należy posługiwać się zakładką – linijką. Zakładki znajdują się na stoliku ze zwrotami książek.
 15. Niepełnoletni czytelnicy mogą wypożyczać książki dla dorosłych tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 16. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, przy korzystaniu z katalogów, itp.

§ 4

Wypożyczanie międzybiblioteczne

 1. Koszty przesyłki materiałów bibliotecznych zamówionych z innych bibliotek ponosi czytelnik.
 2. Biblioteka, która zamawia nasze materiały biblioteczne, pokrywa koszty przesyłki.
 3. Okres wypożyczenia określa biblioteka wypożyczająca.

§ 5

Usługi internetowe

 1. Każdy czytelnik do konta założonego w Bibliotece zyskuje dostęp z katalogu on-line.
 2. Korzystając ze zdalnego dostępu do konta, czytelnik może rezerwować książki, zamawiać aktualnie wypożyczone pozycje, sprawdzać termin zwrotu, usuwać złożone zamówienia, przeglądać historię wypożyczonych materiałów i uzyskać informacje o książkach zarezerwowanych dla siebie.

§ 6

Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książek

 1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki lub udostępnionych materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik, który jest zobowiązany odkupić ten sam tytuł.
 2. W przypadku, gdy odkupienie jest niemożliwe, czytelnik powinien zwrócić:
 • w przypadku książki beletrystycznej 2-krotną aktualną wartość rynkową,
 • w przypadku książki popularno-naukowej 3-krotną aktualną wartość rynkową. 
 1. W wyjątkowych przypadkach czytelnik może, w porozumieniu z bibliotekarzem, dostarczyć w miejsce zagubionej lub zniszczonej książki inną o równej wartości i podobnej treści przydatną w bibliotece.
 2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego z tomów dzieła wielotomowego, czytelnik ponosi odpowiedzialność za całość dzieła.

§ 7

Korzystanie z Kącika Czytelniczego

 1. Na miejscu ze zbiorów czytelni mogą korzystać wszyscy czytelnicy i mieszkańcy miasta, gminy i okolicy.
 2. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza i na ściśle określony czas, pozycje z księgozbioru podręcznego można wypożyczyć do domu po uprzednim ich odnotowaniu przez bibliotekarza.
 4. Czytelnik posiada swobodny dostęp do czasopism bieżących, z których może korzystać na miejscu i wypożyczyć do domu.
 5. Dzienniki z dnia bieżącego są dostępne tylko na miejscu.

§ 8

Dostęp do Internetu

 1. W czytelni w Mosinie i Filiach można bezpłatnie korzystać z Internetu na zasadach określonych w Regulaminie korzystania ze stanowiska komputerowego.
 2. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelników przy komputerze.

§ 9

Ochrona danych osobowych

 1. Czytelnik wyrażający wolę korzystania ze zbiorów biblioteki zgadza się na przetwarzanie przez Mosińską Bibliotekę Publiczną jego danych osobowych.
 2. Czytelnik zastrzega sobie prawo do ich sprawdzenia i poprawienia.
 3. Czytelnik wyrażający wolę założenia indywidualnego konta internetowego zgadza się na przetwarzanie przez Mosińską Bibliotekę Publiczną i jej Filie jego danych osobowych i na otrzymywanie informacji mailowych, dotyczących wypożyczonych, rezerwowanych lub zamawianych pozycji.
 4. Dane osobowe Czytelnika są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych Biblioteki oraz w sprawach związanych z obsługą biblioteczną i ze zwrotem wypożyczonych książek.
 5. Czytelnik ma prawo zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w sytuacji wykorzystywania ich w innym celu niż te ujęte w ust. 4.

§ 10

Przepisy porządkowe

 1. Dzieci do lat sześciu mogą przebywać w Bibliotece tylko w obecności osób starszych, które ponoszą za nie odpowiedzialność.
 2. W Bibliotece nie mogą przebywać osoby w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
 3. Za mienie prywatne użytkownika Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Użytkownik ma prawo do złożenia pisemnego zażalenia względnie życzenia.
 5. Korzystanie na terenie biblioteki z własnego przenośnego komputera (laptopa) może odbywać się za wiedzą i zgodą bibliotekarza.
 6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną kradzież, uszkodzenie komputera lub utratę danych związanych z korzystaniem z komputera (laptopa) na terenie Biblioteki.
 7. Użytkownik nie może skanować na własnym sprzęcie udostępnianych w bibliotece zbiorów bibliotecznych.
 8. Użytkownik nie ma prawa podłączać własnych urządzeń przenośnych, np. pendrive’a, do komputerów bibliotecznych.

 § 11

Postanowienia końcowe

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z zasobów Biblioteki.
 2. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki na uzasadniony wniosek bibliotekarzy.
 3. Rozstrzyganie problemów szczegółowych, nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, należy do kompetencji Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2018 r. na podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie.

Polityka prywatności i plikow cookies

Ochrona prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe naszych czytelników oraz innych osób odwiedzających stronę internetową naszej placówki. Niniejsza polityka prywatności w przejrzysty sposób przedstawia oraz wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania wszystkich danych osobowych. Zawiera także procedurę wykorzystywania ciasteczek cookies. Stosowane są najnowocześniejsze środki techniczne oraz organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzania danych osobowych.

Polityka prywatności skierowana jest do wszystkich osób korzystających ze strony internetowej biblioteki. Obowiązuje ona od 31 sierpnia 2020 roku.

DEFINICJE:

 1. Administrator  -  podmiot, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Mosińska Biblioteka Publiczna w Mosinie, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina.
 2. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,
 3. Strona internetowa: http://www.bibliotekamosina.pl/,
 4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 5. Odbiorca/Użytkownik - osoby odwiedzające stronę internetową biblioteki.
 6. Polityka - niniejsza polityka prywatności, obowiązująca od 31 sierpnia 2020 roku.
 7. Pliki Cookies – dane informatyczne, pliki tekstowe przechowywane na urządzeniach użytkowników (np. na laptopie, komputerze, tablecie lub telefonie) przesyłane przez strony internetowe. 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ Z NIM SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Danych Osobowych wszystkich użytkowników strony internetowej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  jest Mosińska Biblioteka Publiczna w Mosinie, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z administratorem danych osobowych za pomocą adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie pod numerem: 618132332.

KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ Z NIM SKONTAKTOWAĆ?

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z inspektorem danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

JAK POZYSKUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE ORAZ JAKI RODZAJ TWOICH DANYCH PRZETWARZAMY?

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego. Administrator przetwarza Twoje następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, telefon kontaktowy, dane adresowe w celu wypełnienia formularza rejestracyjnego i skontaktowania się,
 2. w związku z wykorzystywaniem plików cookies będą to: informacje o komputerze (adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego), informacje o wizytach oraz korzystaniu z naszej witryny (źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlania stron i ścieżki nawigacji w witrynie), a także informacje, które generowane są podczas korzystania z naszej strony internetowej (kiedy, jak często i w jakich okolicznościach korzystasz z naszej witryny internetowej,

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane do celów: 

 • Komunikowania się z Tobą. Używamy Twoich danych osobowych do komunikowania się z tobą za pośrednictwem Twoich danych kontaktowych, 
 • Rejestracji oraz wydania karty czytelnika za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, 
 • Umożliwienia korzystania ze strony internetowej; w tym z materiałów bibliotecznych. Używamy Twoich danych osobowych w celu umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej oraz w bibliotece,
 • Zapobiegania oszustwom. Używamy Twoich danych osobowych w celu zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz ich wykrywania w celu ochrony bezpieczeństwa użytkowników,
 • Personalizacji. Używamy danych osobowych w celu personalizacji naszej strony dla Ciebie,
 • Rozpatrzenia skarg i zapytań. Używamy Twoich danych osobowych w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie lub w związku z naszą witryną skarg.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przetwarzamy Twoje dane:

 1. Gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust 1 lit. c RODO). Administrator przetwarza Twoje dane osobowe m.in na podstawie przepisów świadczenia usług drogą elektroniczną,
 2. Gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dobrowolna. Masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa także na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

CZY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe udostępniane są podmiotom zależnym od administratora. Przestrzegają oni równie wysokiego standardu dbałości o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Udostępnianie odbywa się w ściśle określonych celach i w sposób opisany poniżej:

 • Udostępniamy  Twoje dane osobowe organom władzy publicznej oraz podmiotom realizującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, wyłącznie w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • Udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom realizującym zadania administratora m. in. dostawca oprogramowania, operator pocztowy,
 • Udostępniamy stronom trzecim informacje statystyczne o naszych użytkownikach; osoby trzecie nie mają możliwości identyfikacji żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji.

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EOG?

W głównej mierze podmioty przetwarzające i gromadzące dane osobowe na naszej stronie internetowej pochodzą z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Poza EOG swoją siedzibę posiada jedynie podmiot współpracujący w zakresie dostarczania usług statystycznych naszej strony internetowej, który korzysta z narzędzia Google Analytics - Firma Google Inc. posiada swoją siedzibę w USA. Podmiot ten zobowiązany jest do przestrzegania zasad ujętych w programie Tarczy Prywatności UE - USA, które dotyczą gromadzenia, wykorzystywania oraz przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej -w związku z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, a także klauzul przyjętych przez Komisję UE.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów; nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. Dokumenty elektroniczne zawierające dane osobowe zachowamy także, jeżeli:

 1. uznamy, że dane mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych,
 2. będą wymagać tego przepisy prawa,
 3. uznamy, że dane mogą mieć znaczenie w trakcie ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw.

JAKIE MASZ PRAWA WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych wiąże się z koniecznością respektowania przysługujących Ci praw. Celem zapewnienia ich realizacji wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się kontaktować wysyłając maila na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Przysługuje ci:

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa umożliwia przekazanie Tobie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe z Tobą związane, a jeżeli tak, przysługuje Ci wtedy prawo do otrzymania kopii danych osobowych. Dodatkowo pozwoli Ci również na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem.
 • Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Jeżeli zauważysz, że Twoje dane są niekompletne, nieprawdziwe lub nieaktualne masz możliwość żądania poprawienia wskazanych informacji. Pamiętaj, że realizując Twoje żądanie jesteśmy zobowiązany zweryfikować poprawność przekazanych nam nowych danych osobowych z Tobą związanych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że gdy wniesiesz sprzeciw wobec dalszego przetwarzania, musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa pozwala Ci zażądać ograniczenia dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
 • Gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych,
 • Gdy okaże się, że nasze przetwarzanie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Gdy Twoje dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Mamy obowiązek niezwłocznie usunąć Twoje dane osobowe:
 • Gdy Twoje dane nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • Gdy zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Gdy cofnąłeś zgodę na podstawie której przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe,
 • Gdy przetwarzaliśmy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku narzuconego przez obowiązujące przepisy prawa.

Pamiętaj, że nie zawsze jesteśmy zobowiązani usunąć Twoje dane, w szczególności gdy przetwarzanie ich jest konieczne aby wypełnić obowiązek prawny.

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych jest odpowiednie wtedy, kiedy uznasz, że przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolność. Prawo do sprzeciwu możesz uzasadnić związaną z Twoją osobą szczególną sytuacją z której wynika, że przetwarzanie Twoich danych osobowych łamie Twoje prawa lub wolność. W niektórych szczególnych sytuacjach możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności. Głównie w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej oraz przeciwdziałanie oszustwom. W wskazanych przypadkach prawo to nie łączy się z prawem do usunięcia danych. 
 • Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz otrzymać osobiście lub dostarczyć wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w powszechnym formacie nadających się do odczytu maszynowego możesz skorzystać z prawa do przeniesienia Twoich danych.
 • Prawo do wniesienia skargi. Pamiętaj także, że masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Pomimo tego że masz prawo do skargi będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli przed wniesieniem skargi, dasz nam szansę zająć się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Z tego powodu bardzo prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

JAK BEZPIECZNE SĄ INFORMACJE O MNIE?

 • Staramy się o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników strony internetowej, dlatego nieustannie pracujemy nad zabezpieczeniem oraz ochroną Twoich danych osobowych podczas transmisji za pomocą specjalistycznych protokołów szyfrowania oraz dedykowanego oprogramowania.
 • Na bieżąco organizujemy, utrzymujemy i aktualizujemy fizyczne, elektroniczne oaz proceduralne zabezpieczenia danych osobowych związane z pozyskiwaniem, przechowywaniem oraz ujawnieniem danych osobowych naszych użytkowników. Wdrożone zabezpieczenia dają Tobie najwyższy poziom poczucia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych,
 • Wszystkie informacje o Tobie, które przetwarzamy, przechowujemy na odpowiednio zaszyfrowanych i zabezpieczonych serwerach. Administrator regularnie ocenia stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz dba o monitorowanie wewnętrznych regulacji i procedur zastosowanych po to, aby chronić dane przed wszystkimi możliwymi negatywnymi następstwami.
 • Pamiętaj, że nawet wdrożone najwyższe standardy bezpieczeństwa w oparciu o zastosowane najnowocześniejsze technologie nie dają całkowitego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych w momencie udostępnienia informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci. Istnieje więc ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych mogą uzyskać nieuprawnione do tego osoby trzecie.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Co to są pliki Cookies? To nic innego jak wszelkie dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które użytkownicy przechowują na swoich urządzeniach końcowych przesyłane przez różne strony internetowe. Cookies pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do Twoich indywidualnych preferencji. Cookies przeważnie zawierają:  nazwę strony internetowej z której pochodzą,

W jakim celu używamy plików Cookies? Używamy plików Cookies i innych technologii (zwanych łącznie „plikami Cookies”), aby dokonać rozpoznania Twojej przeglądarki lub urządzenia i dowiedzieć się więcej o Twoich zainteresowaniach oraz zapewnić niezbędne funkcje. W szczególności używamy Cookies w celach m.in:

 • Zapobiegania nieuczciwej działalności,
 • Poprawy bezpieczeństwa,
 • Raportowania (pozwoli nam to mierzyć i analizować wydajność naszych usług),

Jakich plików Cookies używamy? W ramach strony internetowej stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” tzw. session cookies oraz „stałe” tzw. persisent cookies. Sesyjne Cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na Twoim urządzeniu do czasu wyłączenia przeglądarki internetowej. Stałe Cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu przez określony czas w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

 • Niezbędne – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej np. pliki cookies uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach strony internetowej,
 • Wydajnościowe - umożliwiają zbieranie wszelkich informacji o metodzie korzystania ze strony internetowej,
 • Funkcjonalne - umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Ciebie konfiguracji oraz personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.,
 • Służące do zapewnienia bezpieczeństwa – wykorzystywane są do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach strony internetowej,

Jakie zasady bezpieczeństwa powinien zastosować? Twoje urządzenie powinno być wyposażone w program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersją przeglądarki internetowej i włączoną zaporą sieciową „firewall”. Zalecane jest również włączenie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych, które sprawdzają, czy strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji. Należy również uważać jakie załączniki otwieramy i w jakie odnośniki klikamy. Użytkownik powinien korzystać tylko z zaufanych sieci bezprzewodowych.

Czy pliki Cookies zawierają dane osobowe? Wprawdzie pliki Cookies nie zawierają oraz nie stanowią danych osobowych, jednakże niektóre informacje przechowywane w plikach Cookies np. preferencje, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe pozyskiwane przy użyciu plików Cookies mogą być przetwarzane, jedynie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika w sposób przedstawiony powyżej. Dane takie są szyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Jak zapewniamy bezpieczeństwo? Dla zachowania bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych używamy mechanizmów składowania i odczytu Cookies, które nie pozwalają na pobieranie żadnych poufnych informacji z Twojego Urządzenia. Przeniesienie z naszych serwerów jakichkolwiek wirusów, koni trojańskich i innych robaków na Twoje Urządzenie jest niemożliwe.

Usuwanie plików Cookies i zmiana preferencji. Uprawnienia strony internetowej do przechowywania i uzyskiwania plików Cookies wynika z wyrażonej przez Ciebie zgody. Zgoda ta wyrażona jest podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub podczas wejścia na stronę internetową. Masz możliwość konfigurowania w każdej chwili i w dowolny sposób swoich ustawień oraz określenia warunków przechowywania plików Cookies. Standardowe oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Możesz w każdej chwili samodzielnie zablokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki. Poniżej dostępne są odnośniki do stron internetowych różnych przeglądarek z dokładnymi instrukcjami dotyczącymi Cookies, w tym sposoby ich usuwania:

Jeżeli wyłączysz wszystkie pliki Cookies w przeglądarce, ani my, ani osoby trzecie, nie przekażemy plików Cookies do przeglądarki. Jeżeli to zrobisz, konieczne może być ręczne dostosowanie niektórych preferencji każdorazowo odwiedzając stronę internetową, a niektóre funkcje i usługi mogą nie działać.

Aby skorzystać do przysługującego Ci prawa do sprzeciwu, które przyznaje RODO konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików Cookies. Proces aktualizacji może potrwać nawet do 48 godzin.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana w szczególności w przypadku, gdy potrzeba lub obowiązek wprowadzenia zmian wynika ze zmiany przepisów prawa. Wszelkie istotne zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie, a dodatkowo poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem naszej strony internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym odpowiedzi na pytania dotyczące całego zakresu Polityki Prywatności, otrzymasz kontaktując się z administratorem oraz inspektorem ochrony danych osobowych.

Informacje praktyczne

 • Z Biblioteki mogą korzystać osoby zamieszkałe na terenie miasta i gminy Mosina.
 • Wydanie karty czytelnika jest bezpłatne.
 • Wydanie duplikatu zagubionej karty czytelnika kosztuje 3 zł.
 • W czasie rejestracji zakładane jest konto, które upoważnia czytelnika do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w Bibliotece i jej wszystkich Filiach.
 • Za czytelników niepełnoletnich odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 • Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 10 książek lub innych materiałów bibliotecznych (licząc łącznie Bibliotekę i Filie), w uzasadnionych przypadkach liczba może być zwiększona.
 • Korzystając ze zdalnego dostępu do konta, czytelnik może rezerwować książki, zamawiać aktualnie wypożyczone pozycje, sprawdzać termin zwrotu, usuwać złożone zamówienia, przeglądać historię wypożyczonych materiałów i uzyskać informacje o książkach zarezerwowanych dla siebie.
 • Wypożyczenia dokonuje się na okres nie dłuższy niż 35 dni. Nowości i lektury szkolne na okres 14 dni.
 • Biblioteka może prolongować książki, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.
 • Czytelnik ma dwukrotną możliwość, logując się do katalogu on-line Biblioteki, samodzielnej prolongaty na 7 dni (razem 14 dni) wypożyczonych książek, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prolongata jest możliwa przed upływem terminu zwrotu.
 • Zarezerwowane materiały o statusie „do odbioru” czytelnik powinien odebrać w terminie 7 dni.
 • W przypadku przetrzymania materiałów Biblioteka nalicza karę w wysokości 50 groszy tygodniowo za każdą książkę. Naliczone opłaty mogą być anulowane w uzasadnionych wypadkach wyłącznie na pisemną prośbę do Dyrektora Biblioteki.
 • Użytkownik nie ma prawa podłączać własnych urządzeń przenośnych, np. pendrive’a, do komputerów bibliotecznych.

Zakres działalności

Niektóre nowości w zbiorach

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony